Appbiblioteket.no

Sist oppdatert: 07.01.16

 

Se Appbiblioteket.no  Her finner du samlinger av apper i et utvalg som er bearbeidet og vurdert av NAV og STATPED

Foreldreforeningen for barn med språkvansker

Sist oppdatert: 30.12.11


Link til foreldreforeningen for barn med spåkvansker

Strukturert begrepsundervisning

Sist oppdatert: 29.12.11

Ernst Ottem (Bredtvet kompetansesenter) finner i studien at strukturert begrepstrening gir barn utvikling i vokabular. I tillegg påvises det betydelig sammenheng mellom vokabular og økning i barnas språklige nysgjerrighet og engasjement. Les artikkelen i Psykologi i kommunen; strukturert begrepstrening.

Kunnskapsdepartementet mener...

Sist oppdatert: 03.05.11

Skal kvalitetssikre språkkartleggingen i barnehagen

Les mer om dette; Kunnskapsdepartementet ønsker å rydde opp i barnehagenes praksis når det gjelder språkkartlegging av barna.

Det nedsettes et ekspertutvalg som skal gjennomgå verktøy som brukes og som skal komme med anbefalinger om hvordan kvaliteten i arbeidet kan sikres.

Språk og språkvansker

Sist oppdatert: 04.03.14

Variasjonsbredden i språkutvikling og språkferdigheter er stor. Noen barn tilegner seg språket med en forsinket utviklingstakt, eller har såpass store avvik i selve talen, at de har språkvansker.

Les mer

Fonologiske vansker eller minne?

Sist oppdatert: 07.03.11

Interessant studie med funn som viser at trening på fonologisk bevissthet, altså å rette oppmerksomeht mot lydene i språket, gir bedre resultater på minnetester. Fonologiske vansker viser seg fortsatt som et hovedproblem ved lese- og skrivevansker.

Les mer

Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene

Sist oppdatert: 04.03.14

 Kvalitetsutviklingsplanen for barnehagene i Kongsberg kommune 2010 - 2014.

Dokumentet kan ha ulike bruksområder, som f.eks et 'arbeidsdokument', og skal være et refleksjons- og vurderingsgrunnlag for barnehagene. Her kan du finne informasjon som kan være utgangspunkt for drøftinger i samarbeidsutvalgene, og ren informasjon.

 

To-språklige og minoritetsspråklige i barnehage og skole

Sist oppdatert: 01.08.12

Selv om det norske utdanningssystemet innehar mange kvaliteter, er det særlige utfordringer knyttet til ungdom som kommer til Norge sent i utdanningsløpet og til frafall i videregående skole. Utvalget har fremmet en rekke forslag til tiltak som vil bli presentert og diskutert på møtet.

Les mer

Språkgrupper i barnehagen

Sist oppdatert: 01.08.12

Fanny Platou er rådgiver ved Bredtvet. I denne artikkelen setter hun fokus på sosiale problemstillinger i førskolebarnegruppen, og språkvansker. Artikkelen er fra 2002, men like aktuell!

Les mer

Tiltak ved språkvansker

Sist oppdatert: 28.11.11

Tidlig hjelp forebygger språkutvikling og språkvansker.

 4 grunnleggede tiltak (Elevsiden.no):

1. Aktiviteter som skaper felles oppmerksomhet (intersubjektivitet) i ulike språklige sammenhenger.

2. Aktiviteter som er tenkt å fremme kunnskaper om språkets betydning hvor både forståelse og bruk av språket er satt i sentrum.

3. Aktiviteter som er tenkt å fremme innsikt i språkets oppbygging (Syntaks).

4. Aktiviteter som er tenkt å fremme forståelse og bruk av språket som form (Språklig bevissthet).

Elevsiden.no har flere gode eksempler på tiltak ved språkvansker.

 

 

 For barn som av ulike grunner ikke utvikler talespråket, eller som helt eller delvis mangler tale,  er det nødvendig med alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK. På ASK-loftet finner du mer interessant om dette emnet.

Her finner du mange fine artikler og forslag på tiltak og hjelpemidler, samt gode råd på veien.

 

 

Språkvansker hos barn med minoritetsbakgrunn

Sist oppdatert: 01.08.12

Barn med minoritetsbakgrunn har i noen tilfeller vansker med å tilegne seg presise språklige begreper på norsk.

Les mer

Kartlegging av språkvansker

Sist oppdatert: 01.08.12

Barnehage, helsestasjon og skole er viktige samarbeidspartnere for foreldre når det gjelder katlegging av språkvansker.

Les mer