ABleCon AS

Sist oppdatert: 19.09.14

ABleCon har ansatt synspedagog, mobilitet/ADL – lærer og teknisk utdannet personale med spesielt god erfaring og kompetanse innenfor målgruppen personer med synshemming. De ansatte har også god kompetanse innenfor områdene IKT, alternativ kommunikasjon, kognisjon og bevegelse. Se mer på ablecon.no

 

 

Sped AS

Sist oppdatert: 19.09.14

SPed AS leverer flere forskjellige syns-og mobilitetesrettede undervisnings-, tilretteleggings- og rådgivingstjenester. Se linken Sped.no 

SPed AS er et firma som har ansatte med formell kompetanse innen rådgivning, veiledning, formidling og spesialpedagogisk arbeid kombinert med teoretisk og praktisk bakgrunn innen IKT.

Bojo AS - et firma som formidler hjelpemidler til svaksynte og personer med lesevansker

Sist oppdatert: 11.10.13


Bojo AS er leverandør av produkter og tjenester for synshemmede og personer med lesevansker. Bojo AS tilbyr et stort utvalg av hjelpemidler for blinde og svaksynte. Er du blind, svaksynt eller har en annen type lesevansker, vil du finne aktuelle produkter på Bojo AS sine hjemmesider.

Multioptikk AS, spesialist i svaksyntoptikk

Sist oppdatert: 11.10.13

Multioptikk leverer varer til NAV Hjelpemiddelsentraler og optikere i hele Norge

Pearl kamera til Open book

Sist oppdatert: 11.10.13


Pearl kamera er et hjelpemiddel for personer med svakt syn og/eller lesevansker. Plasseringsvennlig, og lett å frakte med seg. Scanner hurtig og leser med syntetisk tale. Flere stemmevalg. PPT vurderer at dette produktet kan avhjelpe mange elever med lesevansker og tempovansker i avkoding, hvor det i sum forenkler opplæringen gjennom bl.a økt tempo i leseprosessen. Teknisk info om Pearl kamera

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselsvansker

Sist oppdatert: 02.01.12

Hørselshemmedes landsforbund har en veileder om opplæring av barn og unge med hørselshemming.  Den er utviklet av Udir, og direkte link er her; Veilder for barn og unge med hørselshemming

 

Les i Læreplan/Kunnskapsløftet om læreplan for døve og sterkt tunghørte.

 

Generelt skal alle ha lik rett til utdanning og like muligheter i skolen. Elever med hørselshemminger skal ha opplæring etter de ordinære opplæringsplanene i alle fag.

Huseby kompetansesenter, Statped

Sist oppdatert: 28.11.11

 Huseby kompetansesenter er en del av statlig spesialpedagogisk støttesystem.

Barn, unge og voksne som har synsvansker, kan ved Huseby kompetansesenter, få utredning av synsfunksjon. Husbey gir kurs, opplæring og veileder i tilpassede læremidler. Senteret gir lokale nettverk tilbud om kurs, konferanser, rådgivning og veiledningsmateriell.

Huseby kompetansesenter har et landsdekkende ansvar for utvikling, produksjon og distribusjon av læremidler til ungdomstrinnet og videregående skole. Lydbøker distribueres i hovedsak i DAISY-formatet, et lydbokformat som tilbyr meget gode muligheter for navigasjon i lærestoffet. Det tilbys utlån av bøker (skolelydbok.no) til synshemmede elever, lesehemmede elever, og elever med funksjonsnedsettelse.

Voksne med store synsvansker

Sist oppdatert: 28.11.11

PPT-OT foretar sakkyndig vurdering av behov for hjelp hos voksne med synsvansker.

 PPT-OT utreder behov for hjelpetiltak for kommunikasjon og bruk av kommunikasjonshjelpemidler.

PPT-OT er også henvisende instans til statlige spesialpedagogiske sentre. For deg med synsvansker i Buskerudregionen, er det Huseby kompetansesenter du kan søke deg til.

APD - Auditiv Processing Disorder

Sist oppdatert: 15.06.16

Barn som en antar sliter med auditive prosesseringsvansker, hører informasjon, har god hørsel, men har store problemer med å nyttiggjøre seg den.

Les mer

SPD - Sensory Processing Disorder

Sist oppdatert: 15.06.16

SPD - (sensory processing disorder) Sensoriske prosesseringsvansker er vansker med å bearbeide og modulere sanseinntrykk, eller kombinasjoner av sanseinntrykk. SPD kan gjenspeile seg i atferdsvansker, emosjonelle- og sosiale vansker.

Les mer

Nyheter i bilder

Sist oppdatert: 20.10.14

Nyheter i bilder er en lettlest nettavis med grafiske tegne som utgis av Klar Tale. Nettavisen er tilpasset for bevegelseshemmede med innstillingsmuligheter for bryterstyring.

Les mer

Veileder for barn og unge med hørselshemming

Sist oppdatert: 02.07.14

Veilederen tar for seg opplæringsløpet fra fødsel til endt videregående opplæring. Veilederen gir det generelle grunnlaget for opplæring av hørselshemmede, og den tar opp forhold av betydning − avgrenset til deler av hørselshemmede barns og unges liv.

Les mer

Optometri, Høgskolen i Buskerud, Kongsberg

Sist oppdatert: 11.10.13


HiBu-Optometri tilbyr spesialistutredninger av synsvansker. HiBu-Optometri er opplæringssted for alle optikere i Norge. HiBu-Optometri har moderne utstyr for grundige undersøkelser, og tilrår ulike type hjelp avhengig av påviste synsutfordringer.

PPT-OT foretar henvisning for synsundersøkelse av elever i Kongsberg og Numedal som er tilmeldt PPT-OT for hjelp.

 

Alternativt kan du ta kontakt med HiBu sentralbord tlf 32 86 95 00, Cecilie Bjørset/Irene Langeggen, tlf 32 86 96 60

Sansetap.no - Ny nettside om tap av sanser

Sist oppdatert: 29.10.12

Sansetap.no er en nettportal med informasjon om syn, hørsel og kombinerte sansetap.

Nettstedet skriver at de fokuserer på mestring og muligheter for mennesker i alle aldre. Syn og hørsel regnes som våre viktigste sanser. Noen har medfødte sansetap. Andre opplever å få nedsatt syn og/eller hørsel i løpet av livet. Nettsiden gir god informasjon for gruppene småbarn, barn og unge, voksne og eldre.

Hos Sansetap.no finner du også små portretter av mennesker som har svikt i sanser, hvor ulike former for tolking anvendes.

 

Skårdalen kompetansesenter har ledet arbeidet med å utvikle og videreutvikle nettsiden, på oppdrag fra Helsedirektoratet.

 

Hører seg selv for første gang

Sist oppdatert: 02.01.12

En fantastisk historie om ei 29 år gammel jente som hører seg selv tydelig for første gang.

Innoperering av hørselsimplantat er for mange en løsning. I denne linken til You Tube kan du se hennes reaksjoner på lyd!

Personer med innoperert implantat har egen klubb/hjemmeside; Cochleaklubben.no

Norges Døveforbund

Synsvansker

Sist oppdatert: 28.11.11

Å være synshemmet innebærer alt fra å være svaksynt til helt blind.

Les mer

Hørselsvansker

Sist oppdatert: 28.11.11

Hørselen er den primære bakgrunnssansen. den fungerer hele døgnet,nåpr vi sover, og ikke bare når vi bevisst lytter til noe.

Les mer