Hva skal vi gjøre med de som ikke vil gå på skolen?

Sist oppdatert: 02.12.16


Artikkel om skolevegring fra forskning.no

 

Å følge opp elever med mye fravær så tidlig som mulig, er den viktigste måten å forebygge på. Tendenser til høyt fravær ses ofte tidlig i elevenes skoleløp. Å ta problemet med roten, medfører tidlig tett oppfølging av elever med mye fravær, veiledning av foreldrene og bevisstgjøring av uheldige langsiktige konsekvenser allerede i småskolealderen.

Skolefravær, ulovlig skolefravær - retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging, Kongsberg kommune

Sist oppdatert: 31.10.16
Veiledningshefte for forebygging

Kjærlighetssorg. Ingen vanske, men kjennes tungt

Sist oppdatert: 29.11.11

Ungdom; Den ultimate guiden mot kjærlighetssorg

 

Ung.no; Forelskelse og kjærlighetssorg

Barn og ungdom som føler sorg

Sist oppdatert: 07.02.11

Her noen nyttige lenker:

 

Atle Dyregrov, Sorg hos barn

 

Ungdom, reaksjoner og sorg, Ung.no

 

Barneombudet. Barn i sorg og krise

 

Sorgreaksjoner (aldersspesifikt)

 

Senter for krisepsykologi

 

Kreftforeningen, sorg

 

BUFETAT Program for foreldreveiledning

 

Helsedirektoratet, Sorg

 

Leve Norge, hefte på nettet om ungdom og sorg

 

Sinnets helse

 

 


Skolevegring - hva er det?

Sist oppdatert: 07.01.11

 

 Barn og ungdom som vegrer seg for å gå på skolen, ønsker det, men greier det ikke

Barn og ungdom har vonde følelser knyttet til det å være på skolen, eller til å forlate hjemmet

Barn og ungdom kjenner seg ofte uvel, kan ha vondt i magen, føle kvalme og hodepine

Foreldre/foresatte kan oppleve store vansker med å få barnet til skolen og kan føle seg svært maktesløse

Hjelpeinstanser

Sist oppdatert: 07.01.11

Søk opp din lokale hjelpeinstans

Lokal skolehelsestjeneste

Lokal barnevernstjeneste

PPT-OT

Organisasjonen Voksne for barn

Lokal BUP

Familiekontor/familievernkontor

Tips til foreldre ved skolevegring, lengre uspesifisert sykdom, subjektivt opplevde helseplager

Sist oppdatert: 22.08.18

Vondt i magen eller hodet...? PPT møter i blant bekymrede foreldre til barn som klager på ubehag, hodesmerter og mageplager. Samtidig er det også ofte trekk ved at barnet eller ungdommen ikke vil til skolen og gjerne er skolefraværet blitt stort når hjelpeinstansene blir kontaktet. Vont i magen eller hodet kan være en rask og passende begrunnelse for skulk, reduksjon av press eller komme enklere unna. Men da er det gjerne mønster i dette. Ifølge forsker Trude Havik ved Universitetet i Stavanger er det hovedsaklig fire årsaker til uspesifisert fravær: sykdom, skulk, skolevegring og subjektive helseplager. Den siste gruppen er størst.

Les mer

Noen fakta om skolevegring

Sist oppdatert: 07.01.11

 

 Skolevegring - er et symptom og ikke en lidelse

Sammensatt årsaksforklaring

Dårlig kommunikasjon - større årsak for vegring

Utydelige roller i hjem og stor avhengighet - et faremoment

Omfanget av skolevegring øker med barnets alder

Økt forekomst etter overganger, slik som ved lengre tids sykefravær, overgang mellom skoletrinn og skoleslag, eks ungdomstrinn og videregående skole

Jo flere og jo mer sammensatte problemene er og jo eldre barnet er, desto større er sjansene for at vegringen vil vedvare og forplante seg videre i livet som en konsekvens

Kilde: SuS - Stavanger

 

 

Risikofaktorer ved skolevegring

Sist oppdatert: 24.02.16

 Voksne for barn påpeker følgende risikofaktorer:

  • Rollemodeller som selv har negative erfaringer med skolen og som selv viser angst og unngår situasjoner de er engstelige for. Noen foreldre forutser barnets angst med utgangspunkt i sin egen erfaring.
  • Store omveltninger; skolestart, skolebytte og overgang mellom barneskole og ungdomsskole
  • Mobbing og trakassering
  • Traumatiske opplevelser; dødsfall, samlivsbrudd, nye familiemedlemmer, familieforhold med fysisk og psykisk sykdom, vold og rus etc. Stress hvor barn har følt seg overbelastet over lengre tid.  
  • Personlighetstrekk som det å være forsiktig eller hemmet

 

Skolevegring kan defineres ved en eller flere av følgende situasjoner:

 

  • Fullstendig fravær fra skolen i minst to uker, uten gyldig fravær.
  • Når barnet går på skolen, men forlater skolen i løpet av dagen.
  • Når barnet viser store atferdsproblemer med å komme seg på skolen, uttrykt med sinne, gråt, engstelse, protest og frustrasjon.

 

Skolevegring kan forekomme på alle trinn i skolepliktig alder. Begrunnelsen stort sett alle skolevegrere gir, er at skolegangen medfører følelsesmessig ubehag i en eller annen form. Problemene kan ofte begynne i det små med timefravær, men kan utvikle seg og bli så store at barna til slutt nekter helt å gå på skolen. Noen opplever også problemer på

hjemmearenaen som gjør det vanskelig å komme til skolen.

  

Traumer, PTSD

Sist oppdatert: 29.11.11

Barn, ungdom og voksne har svært ulik evne til å tåle og bearbeide sorg, kriser og alvorlige livshendlser. Uforutsette hendelser kan sette dype spor. Barn flykter fra krig, sammen med foreldre som selv er belastet med traumer. Barn opplever traumer og stress ved alvorlige krenkelser, dødsfall i familien eller ved skillsmisser.

Les mer

Depresjon

Sist oppdatert: 29.11.11

artikkelen skrives...