Motivasjon i klasserommet

Sist oppdatert: 06.01.11

Odd Ivar Strandkleiv, Elevsiden.no, påpeker sammenhenger mellom klasseromsklima og motivasjon

 "Stemningen i klasserommet er avgjørende for elevenes motivasjon. Læreren har en meget sentral rolle i forhold til klassemiljøet. Noen lærere er overbeviste om at elevene i utgangspunktet er late, passive eller uskikkelige og derfor må kontrolleres. Andre, som vektlegger selvbestemmelse er mer tilbøyelige til å ta sjansen på å gi elevene vesentlig innflytelse i forhold til hva som skal foregå på skolen, slik at elevene får lyst til og interesse for å lære."

Her fokuseres det på autonomistøttende eller kontrollorientert læringsmiljø.

Motivasjon, ungdom og lærelyst

Sist oppdatert: 09.12.15Les mer

Kartlegging av motivasjon

Sist oppdatert: 06.01.11

Det er viktig å finne ut hva som forårsaker manglende motivasjon. Samtal med både elev, foreldre og lærer, observasjon i elevmiljøet kan bidra til å belyse problemet.

Les mer

Motivasjonsvansker

Sist oppdatert: 06.01.11

Vi kjenner at vi har motivasjon og vi kjenner mange ganger på at vi mangler motivasjon. Hvorfor gjør vi det?

Les mer

Motivasjon

Sist oppdatert: 06.01.11

Orker ikke, gidder ikke... Motivasjon er et sentralt tema knyttet til læring og prestasjon i alle aldersgrupper. Særlig blant eldre barn og ungdommer er motivasjon en av grunnpillarene i vår kognisjon til det meste vi foretar oss. Rutiner er kanskje kjedelige, men vår "autopilot" trives med det. Uten motivasjon kommer vi ikke langt.

 Motivasjon defineres ofte som et grunnleggende indre driv som forårsaker aktivitet hos en person, det som holder denne aktiviteten ved like, og det som gir den mål og mening. Begrepet i seg selv er satt sammen av 'motiv' og 'aksjon', som begge taler sitt! Motiv knytter vi til årsak og mål, og aksjon til handling. Altså er motivasjon i psykologisk forstand knyttet til handlinger og målsettinger.

Pedagogen uttaler; Altså, derfor er det viktig at barn og ungdom kjenner til målsettinger (med oppgaver) og den handlingen som skal tilfor å oppnå målsettinger. Drivkraft, "viljemotor", hjelpemidler og målsetting henger sammen.

Det er motivasjon som får en person til å prestere mer enn det som normalt forventes - gjennom høyere målsettinger.

Motivasjon kan bli styrt av indre og ytre motivasjonsfaktorer. Med indre faktorer menes det drivkraften hos en person som kan knyttes til selve aktiviteten, og at denne aktiviteten er en belønning i seg selv. Aktiviteten gir f.eks en følelse av velbehag, tilfredshet og lykke. Motivasjon består av å oppfylle disse elementene. Når drivkraften  hos personen er knyttet til ønske om å oppnå en belønning eller et mål utenfor selve aktiviteten, er det ytre faktorer som styrer motivasjonen.

Pedagogen uttaler: Tenk deg klasserommet; hvordan kan du jobbe for å bearbeide den indre motivasjonen? Kankje treffer du kollektivet/flertallet elever? Ytre faktorer, "hva får jeg for å gjøre dette da???" skaper forhandling, men er likevel er kjent motivasjonsfaktor hos barna.

Belønning kan være i form av ros, sosial status, fravær av kritikk, fravær av sykdom, økt helse, bedre læring osv.