Japansk forskning på ME 2014

Sist oppdatert: 11.06.14

Påvisning av sammenheng mellom nevroinflammasjon og ME er gjort i nyere japansk forskning. Myalgisk encefalomyelitt/kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS) er en sykdom karakterisert av kronisk, alvorlig invalidiserende og uforklart utmattelse.

ME-foreningen: "Selv om det er antatt at inflammasjon i hjernen er involvert i årsaks-og sykdomsutvikling ved ME/CFS, fantes det tidligere ikke noe direkte dokumentasjon på nevroinflammasjon hos personer med ME/CFS". Med bruk av PET-scanning og kontrastmidler er det påvist sammenhenger som underbygger ME-diagnosen. les om dette på ME-foreningen sine hjemmesider.

Studier av nevroinflammasjon hos ME/CFS-pasienter kan være viktig for å forstå kjernen i årsaksforholdene og for å kunne komme frem til objektive diagnostiske kriterier og effektive medisinske behandlingsmuligheter.

Rehabilitering CFS/ME

Sist oppdatert: 22.01.13


CatoSenteret er en rehabiliteringsinstitusjon innenfor spesialisthelsetjenesten. Senteret har avtale med Helse Sør-Øst RHF og NAV om rehabilitering av totalt 8 ulike ytelsesgrupper. Senteret tar imot brukere fra hele landet.

Foskningsglimt 2011

Sist oppdatert: 11.06.14


Eva Stormorken, Stipendiat ved Universitetet i Oslo, har sammenfattet forskningsglimt om ME, bl.a fra konferansen i Canada og Norge h-2011. Hun oppsummerer bl.a studier rundt barns opplevelser med ME, funn etter en epidemologisk langtidsstudie, helsemessig belastning og mestring i tillegg til en rekke funn internasjonalt. Denne powerpoint presentasjonen oppsummerer mye sentral infoprmasjon om ME i dag, og kan leses på denne linken; Nyheter fra IACFS ME i Ottawa, og Oslo konferansen

Se også nyheter på ME-foreningen sine hjemmesider.

ME - Myalgisk Encefalopati

Sist oppdatert: 23.04.12

Kronisk tretthetssyndrom. Nye internasjonale retningslinjer for diagnosevurdering

Les mer

ME - kronisk trettehetssyndrom og tiltak i skolen

Sist oppdatert: 30.06.17

Mange elever med kronisk tretthetssyndrom ME (Myalgisk Encefalopati), eller ME-lignende symptomer, får utfordringer i skolen pga høyt fravær. PPT anbefaler en rekke tiltak for skolen som organisasjon, i klasserom, og for enkelteleven og familien.

Les mer

Elevers rett til helsestjenestetilbud

Sist oppdatert: 09.05.11

Alle skoler er tilknyttet et helsetjenestetilbud. Helsesøster har kontor på de fleste skolene, og åpningstidene varierer fra sted til sted. Gjør deg kjent på din skole, og hils på din helsesøster!

Les mer

Medisinske problemstillinger som påvirker fungering i skolesammenheng

Sist oppdatert: 09.05.11

Barn og unge deltar i skolen selv om enkelte har visse medisinske problemer. Ofte er det behov for at en kontaktperson eller lærer vet om plagene så lenge det har betydning for læring, og tilrettelegging. Noen velger å holde enkelte problemstillinger for seg selv, og det er helt naturlig. I tilfeller der problemstillinger antas å virke inn på faglig utbytte, konsentrasjon, utholdenhet og ved ulike sykdomstilstander, anbefales det generelt at skolen og/eller kontaktlærer er informert.

Les mer