Nye retningslinjer for utredning av ADHD

Sist oppdatert: 16.01.15
Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet for utredning av ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse.

NevSom

Sist oppdatert: 28.04.16

 

Nasjonalt Kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, er en spesialistenhet innenfor spørsmål omkring ADHD, autisme, Tourette syndrom og hypersomnier. Du finner omfattende informasjon og linker til artikler og forskning i deres database. Du finner også en spørsmål-svar tjeneste om AD/HD, Tourettes syndrom, autisme og søvnforstyrrelser.

Urolige sped- og småbarn

Sist oppdatert: 12.01.11

 Les R-BUPS informasjon.

 

Tourette Syndrom

Sist oppdatert: 12.01.11

Tourettes syndrom er en arvelig, nevrobiologisk tilstand som består av gjentatte, ufrivillige bevegelser og ukontrollerbare lyder som kalles tics. Les mer på Touretteforeningens hjemmesider.

ADHD Norge

Sist oppdatert: 12.01.11

Her finner du nyttig informasjon ift barnehage, skole og videregående skole. Er du voksen med ADHD, er også ADHD foreningens informasjonssider nyttig. ADHD foreningens hjemmesider.

Tools of the Mind - lær om selvregulering

Sist oppdatert: 16.04.13

Lær mer om verktøy for egen regulering av oppmerksomhet og læring.

Les mer

Konsentrasjon og oppmerksomhetsvansker

Sist oppdatert: 05.12.16

For barn og ungdom i opplæring er konsentrasjon og oppmerksomhet en av flere forutsetninger for at læringen skal bli god.

Les mer

Tourettes syndrom

Sist oppdatert: 07.03.11

Tourettes (TS) syndrom er en nevrobiologisk tilstand som karakteriseres av flere ufrivillige muskeltrekninger (motoriske tics).

Les mer

Narkolepsi

Sist oppdatert: 28.04.16

Narkolepsi karakteriseres av søvnanfall og/eller vedvarende og ukontrollerbar søvnighet på dagtid.

Les mer

ADHD i førskole- og skolealder, ungdomstid

Sist oppdatert: 30.06.17

ADHD er forkortelse for Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Kriterier for å få diagnosen er at en skal ha vansker i forhold til oppmerksomhet/ konsentrasjon, hyperaktivitet og mpulsivitet. Diagnosen er resultatet av en helhetsvurdering. Det kreves at noen av problemene har startet før fylte sju år, og de må ha vart i minst seks måneder.

Les mer

ADHD - pedagogiske tiltak

Sist oppdatert: 23.06.11

Hovedprinsipper i tilrettelegging og tiltak for barn og unge med ADHD er å skape forutsigbarhet og oversikt, stabilitet, faste rutiner og klare grenser.

Les mer

Om selektiv mutisme

Sist oppdatert: 15.11.11

Selektiv mutisme (eng; electiv mutism) er en relativt sjelden tilstand der barn og unge konsekvent ikke snakker i visse sammenhenger, eller overfor visse mennesker.

Les mer

Utredning av konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker

Sist oppdatert: 12.01.11

Utgangspunktet er gjerne at foresatte/barnehage/skole lurer på om barnet har ADHD, eller beskriver vansker som kan minne om ADHD. Det kan også tenkes at PPT selv reiser problemstillingen i saker der barnet er henvist for noe annet.

Les mer

Hva kartlegges av PPT-OT

Sist oppdatert: 12.01.11Les mer

Følgetilstander

Sist oppdatert: 12.01.11

Komorbiditet, følgetilstander, tilleggsvansker - felles uttrykk for at det er flere elementer av vansker som opptrer samtidig

Les mer