På vei mot endringer i diagnoser

Sist oppdatert: 28.04.14


Asperger syndrom kommer etter alt å dømme å endres når ny DSM-V kommer. Dette vil medføre at ICD-10 oppgraderes, og blir mer i tråd med amerikanske retningslinjer for diagnose/klassifisering av autismelidelser. Oppgradert diagnosemanual ICD-10 kommer i 2015. Nåværende tre-deling, Autisme, Aspergers syndrom og Atypisk autisme, vil fra ca 2015 bli èn diagnose; Autismespekterforstyrrelse. Les mer på Forskning.no, asperger syndrom.

Rettigheter

Sist oppdatert: 02.05.11

 FFO's Jungelhåndboken i elektronisk versjon

Kommende kurs og konferanser

Sist oppdatert: 07.01.11

 last inn relevant data

Aktivt arbeid for å fremme rettigheter og tiltak

Sist oppdatert: 07.01.11

 Autismeforeningen i Norge jobber aktivt for å fremme velferd og rettigheter til personer med autisme i barnhage, skole og samfunn.

Hjelp til hjelp

Sist oppdatert: 07.02.17

Nettportal for Psykisk Helse

Hjelp til hjelp, tekster og videoer med god informasjon om hverdag og hjelpetiltak for barn og unge med bl.a autisme-asperger syndrom . Se videoer

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse

Sist oppdatert: 04.05.11

Begrepet 'gjennomgripende utviklingsforstyrrelse' benyttes synonymt med autistiske tilstander. Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse forekommer også som diagnose. Da er det gjerne flere trekk ved barnet som er uklare, og utredende instans velger en diagnose som ikke fastsetter en endelig diagnose for Autisme, Asperger el.l.

Les mer

Asperger syndrom

Sist oppdatert: 06.01.17

Asperger syndrom er en medfødt utviklingsforstyrrelse som gjør seg vanligvis synlig etter at barnet har fylt tre år. Symptomene kommer tydelig fram ved sosial samhandling, språk og kommunikasjon. Aspergers syndrom klassifiseres som en høytfungerende form for autisme.

 Årsakene til ASD, Asperges syndrom er forholdsvis ukjent, men antas å være felles med autisme. Forskerne antar at arvelige faktorer har stor betydning, og det er stor enighet om at psykososiale faktorer eller spesielle opplevelser i barndommen ikke forårsaker Asperger syndrom.

Kjennetegn. Barn med Asperger syndrom er normalt begavet, og utvikler språk til normal tid. De tre første leveårene er grammatikk og ordsammensetning normalt utviklet mens språkforståelse er nedsatt. Barn med Asperger syndrom har vansker med å lese og forstå mimikk og kroppsspråk. De kan vise liten evne til å kommunisere med jevnaldrende, vanskeligheter med  å mestre brudd på rutiner, og vansker med å oppfatte sosiale spilleregler, normer og andres forventninger. De kan ha tilsynelatende mangel på eller overdreven empati og innlevelsesevne, spesielle altoppslukende interesser, gjentakende atferd og fikseringer. Enkelte kan ha en klossete motorikk. Personner med Asperger kan også ha uvanlige evner eller kunnskaper innen visse områder eller fag. De kan i mange tilfeller ha fremragende hukommelse, og god evne til å lære utenat.  Disse trekkene kan opptre i større eller mindre grad gjennom hele livet. Funksjonshemmingen er vanligere hos gutter enn hos jenter.

Diagnostikk. Så snart det er mistanke om en utviklingsforstyrrelse bør barnet henvises til barne-og ungdomspsykiatrisk helsetjeneste. I noen tilfeller oppdages disse vanskene i skolealder, og PPT-OT kan være en viktig støttespiller i forbindelse med utredning og tiltak. Diagnostisering er en spesialistoppgave. Diagnosen settes som oftest når personen er mellom fire og elleve år, men også senere. Det er ikke uvanlig at Asperger-barna oppfyller også kriteriene for hyperkinetisk forstyrrelse. (ADHD), og Tourettes syndrom.

Behandling tilpasses barnets alder, og spesielle behov. Tidlig diagnose og igangsetting av tiltak er viktig for å motvirke ytterligere tap av ferdigheter, og skjevutvikling. Tilrettelegging er nødvendig for å stimulere til læring av språk, bruk av språk (pragmatikk), bygge på og videreutvikle sterke sider. Et behandlingsprogram kan også omfatte:

 • trening av sosiale ferdigheter for bedre samhandling
 • Kognitiv atferdsterapi for å bedre stressmestring relatert til angst eller sterke følelser, og for å redusere obsessive interesser og repeterende rutiner
 • Medisiner for  tilleggsvansker som depresjon og angst
 • fysioterapi for å arbeide med forbedringer av motorisk funksjon
 • Veiledning og støtte av foreldre, (rettigheter, avslastning muligheter)

Medisiner. Selv om det ikke finnes medisiner som behandler symptomene på Aspergers syndrom direkte, er det viktig å diagnostisere og behandle tilleggstilstander som kan oppstå, slik som angst og depresjon.

Tiltak i barnehage og Skole. Et tett samarbeid mellom lærer og foreldre/foresatte er viktig for at elevens skolesituasjon skal bli god. Forståelse for vanskens art og natur hos læreren er viktig, hva Aspergers syndrom er, og hvilke tiltak som forventes, er nødvendig. Elever med Asperger syndrom har behov for oversikt og forutsigbarhet i tilværelsen. Spesielt må nye og ukjente situasjoner forberedes nøye ved å:

 • forklare hva som skal skje, gjerne med visuelle hjelpemidler.
 • bruke konkret språk og unngå billedlig tale.
 • forberede på at endringer kan skje, og hvordan det skal takles.
 • oppmuntre barnet til å utnytte sine spesielle talenter/sterke sider for å få best kontakt med medelever.

Ifølge Lorna Wing, en englesk barnepsykiater (1992), trenger disse barna lærere med personlige kvalifikasjoner som tålmodighet, empati og en god porsjon humor. Barn med Aspergers syndrom trenger særskilt tilpasset opplæring på grunn av sosiale problemstillinger, og en Individuell opplæringsplan (IOP) blir et viktig dokument ift målsetninger og evalueringer av tiltak. I noen tilfeller faller disse vanskene inn under listen for ungdom/voksne med behov for individuell plan, IP. Dette er en oppgave for lokal helsetjeneste.

Personer med Aspergers syndrom skiller seg ikke utseendemessig fra andre, noe som gjør at det kan være vanskelig for omgivelsene å forstå deres måte å være på/avvikende atferd. Mange kjente personer, særlig innen kunst og vitenskap antas å ha eller å ha hatt syndromet eller sterke trekk av det.

Hvem har gitt navn til syndromet? Den østerriske barnelegen Hans Asperger publiserte i 1944 undersøkelser av en rekke barn med autistiske personlighetstrekk. Lorna Wing, introduserte Aspergers arbeide i en banebrytende artikkel i begynnelsen av 1980-tallet og brukte da termen 'Aspergers syndrom.


Tips til Skjønnlitteratur:

 • Nazeer, Kamran / Johansen, Knut (Oversetter): Inn med idiotene, eller Hvordan vi lærte å forstå verden (Selvbiografi). Pax 2007
 • Haddon, Mark / Steen, Ove (Oversetter): Den merkelige hendelsen med hunden den natten. Pax 2005

Litteratur

 • Gillberg, Christopher: Barn, ungdom og voksne med Asperger syndrom. Normale, geniale, nerder? Ad Notam Gyldendal AS 1998
 • Knivsberg, Ann-Mari: Elever med Asperger syndrom, SLF-info 2000

 

Autismespekteret

Sist oppdatert: 29.11.11

Autisme er en utviklingsforstyrrelse som spesielt påvirker kommunikasjon og evnen til sosialt samspill. Autisme er beskrevet som en omfattende og gjennomgripende utviklingsforstyrrelse. Det er store individuelle forskjeller mellom mennesker med autisme.

Les mer