Avdekking av mobbing

Sist oppdatert: 05.10.18


Læringsmiljøsenteret:

Spekter - enkel underøkelse for klasserom

Innblikk - for å avdekke skjult mobbing

Barneombudet - informasjon, rettigheter og klagemuligheter

Sist oppdatert: 05.10.18


Når du som elev eller foresatt opplever krenkelser eller mobbing, kan du be om tiltak. Det er nesten stort sett alltid best å gjøre dette i en skriftlig form. Barneombudet har masse informasjon om mobbing på sine hjemmesider. Barneombudet har også laget en brevmal på skriftlig henstilling om tiltak etter opplæringslovens § 9A: "klagemalen"

 

God skoleledelse er avgjørende

Sist oppdatert: 22.04.15


Djupedalutvalgets nye rapport om mobbing  i skolen slår fast at skoleledelsen er helt avgjørende for å bekjempe mobbing.

NOU 2015-2 Å HØRE TIL

Sist oppdatert: 20.03.15


Virkemilder for et trygt psykososialt skolemiljø

"Samfunnet skal ha en nullvisjon om og nulltoleranse

for krenkelser, mobbing, trakassering og

diskriminering" - Link: Å HØRE TIL 

Djupedal-utvalget legger 18. mars 2015 frem sin utredning, se kronikk i Aftenposten  

God skole

Sist oppdatert: 27.06.14


godskole.no - informativt og god informasjon FOR ALLE som undrer seg om tiltak rundt utfordringer i skolen

Kort og godt om avdekking av mobbing fra Udir

Sist oppdatert: 05.10.18


I Udir sin veileder Arbeid mot mobbing, finner du gode eksempler på tiltak for avdekking av mobbing. Tiltakene virker også preventivt, som systematisk arbeid for forebygging av mobbing i skolen.

Nyttige nettsider

Sist oppdatert: 28.11.11

Her finner du en samling av linker til nyttige nettsider om mobbing og problemer i tilknytning til mobbing.

 

Barneombudet

Barneombudet, om mobbing på nettet  

Respekt virker mot mobbing

Barns forhold til foreldre/lærere og mobbing

Sårbare barn ikke inkludert

 

 

Rundskriv: Udir-2-2010 Retten til et godt psykososialt miljø  

 

En artikkel på huba.no har vært til god hjelp i utformingen av denne artikkelen.  

 

Barn med konsentrasjonsvansker

 

Har barnehagen eller skolen et forsvarlig system?

Sist oppdatert: 18.10.18

RefLex er et verktøy for alle som jobber med barnehage og skole. I RefLex kan du for eksempel vurdere egen praksis i barnehagen, kommunens forsvarlige system eller kvaliteten på læremidlene du vurderer å ta i bruk. Ved å trykke på den målgruppen du tilhører, får du opp det som er aktuelt for deg.

Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning, SEPU

Sist oppdatert: 05.10.18

Kongsbergregionen samarbeider med SEPU. Dette omhandler tilpasset opplæring, og er et utviklingsarbeid som skal vare ca 2 1/2 år. 

 

Læringsmiljø og pedagogisk analyse

Forebygging av mobbing - Positivt skolemiljø

Sist oppdatert: 09.03.17


Kongsberg kommune lanserer egen hjemmeside der du kan lese om prosesser og tiltak ved opplevde krenkelser, rasisme, vold og mobbing.

Hver skole har informasjon om sine særlige arbeidsområder og måter for forebygging av av mobbing, informasjon gjennom året i årshjul, samt innsats som legges inn for aktiv forebygging av elevenes trivsel.

Forebygging av mobbing, positivt skolemiljø er en kontinuerlig innsats som Kongsbergskolene forplikter seg til.

Sidenes adresse er www.forebyggingavmobbing.no (eller klikk på linken ovenfor)

Dersom du er forelder, elev, lærer eller annen person ansatt i skolen, eller du ønsker å lære mer om forebygging, kan du finne presis informasjon om hvordan du kan gå frem for positiv innsats når andre barn og unge ikke har det bra.

Ti tips til å takle nettmobbing

Sist oppdatert: 01.02.17

"Bare tulla". Snap med bilde. "Andre har gjort det før". "Jeg gjør jo bare som alle andre".

Les mer

Skoleleders ansvar, skjerpelse i kap 9A

Sist oppdatert: 18.08.17

"I dagligtale sier man gjerne at skoleleder er ansvarlig for skolens daglige drift mens kontaktlærer er ansvarlig for enkeltelevens hverdag og læring. Men hvem er ansvarlig når elever er utsatt for krenkelser og mobbing i skolen? Hvem er ansvarlig dersom læringsmiljøet er dårlig? Og hvem er ansvarlig for å forebygge eller for å skape nødvendig endring? Kan noen ansvarliggjøres?"

Les mer

Mobbeombudet

Sist oppdatert: 18.08.17

Mobbeombudet skal i første omgang sikre at elever i videregående opplæring i Buskerud får ivaretatt sine rettigheter og skal være et tilbud når skolens tiltak mot mobbing ikke er tilstrekkelig.

Les mer

PP-tjenestene i Buskerud først ute i landet!

Sist oppdatert: 05.06.15

"Forskjellene mellom skolene skal utjevnes, og tilbudet til skoler som sliter med mobbing, skal bli bedre. I et enestående prosjekt samarbeider Fylkesmannen i Buskerud med både mobbeombudet, fylkeskommunen og kommunene for å kurse ansatte i PP-tjenesten" - med på kunnskapssiden er nestor i forskning om mobbing, Erling Roland, Læringsmiljøsenteret Universitetet i Stavanger.

– Cirka fem prosent av alle elever blir mobbet. Jeg håper at denne kompetansehevingen skal bidra til at alle skolene blir flinkere til å avdekke og stoppe mobbing. Storsatsing mot mobbing. Les mer på NRK/Buskerud

Norsk forskning på familierisiko og atferdsvansker

Sist oppdatert: 10.04.12

Mona Bekkhus, forsker ved Atferdssenteret, fokuserer i en artikkel i Psykologi i kommunen/fylkeskommunen på flerfaktorstudier for barns utvikling av atferdsvansker. Kausalforklaringer og ensidige mekanismer i oppvkest kan ikke forklare et helhetlig atferdsmønster hos barn med atferdsvansker.

Les mer

Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling, PALS

Sist oppdatert: 14.06.11

PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Alle ansatte legger vekt på positiv involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd.

Les mer

Mobbing og antisosial atferd, Olweusprogrammet

Sist oppdatert: 14.06.11

Olweusprogrammet har som mål å øke bevisstheten og kunnskapen om mobbeproblemer, fjerne myter om mobbing og få lærere og foreldre til å engasjere seg mot mobbing.

Les mer

Webster Stratton, De Utrolige Årene

Sist oppdatert: 14.06.11

Et program for lærere, foreldre og barn. De Utrolige Årene (DUÅ) er et program for forebygging av problematferd hos barn i alderen 0 - 12 år.

Les mer

Kjetil og Kjartans tips mot mobbing

Sist oppdatert: 14.06.11

Fulgt med NRK og sett komikerduoen i aksjon? Kjetil og Kjartan jobber aktiv for informasjon og opplysning omkring temaet mobbing.

Les mer

Atferdsvansker

Sist oppdatert: 28.11.11

Problematferd og atferdsvansker er et signal om at noe er galt. De fleste tilfeller av atferdsvansker er relatert til vanskelige situasjoner, hvor samspill i familien eller i barnehagen/skolen oppleves som utfordrende. Fra tid til annen får vi gjennom media høre om alvorlige enkeltepisoder knyttet til vold og utagering. I skolen kan det forekomme relativt omfattende og sammensatte atferdsproblemer som vedvarer over tid og er mer alvorlig enn enkelthendelser.

Les mer

Psykososiale vansker

Sist oppdatert: 18.08.17

Psykososiale vansker viser seg på forskjellige måter. Dette er vansker som ikke trenger ha med sykdom eller nevrologisk svikt å gjøre. Årsaken kan være forskjellige typer belastninger i miljøet rundt barn og unge. Hjelpetiltakene kan ofte være enkle. Mobbing knyttes f.eks ofte til psykososiale vansker, både ved at mobber har sosiale utfordringer og at offer påføres krenkende opplevelser.

Les mer

Mobbing i videregående skole - klasseledelse

Sist oppdatert: 12.04.11

Ny kunnskap om mobbing. PPT-OT erfarer behov for aktiv arbeidsinnsats rundt klassemiljø og klasseledelse.

Les mer