Tidsfrister

Sist oppdatert: 23.11.17

 

PPT-OT har enkelte juridiske frister, men setter få krav til tidsfrister overfor samarbeidspartnere. Det er krav om at saksbehandlingen skal være i tråd med forvaltningsloven, og med samlet saksbehandlingstid innenfor 3 måneder. Når det gjelder tilmeldte saker, anmoder PPT-OT alltid om at barnehager og skoler avleverer informasjon i f.eks skjemaer og vedlegg, samt er raske med screeninger som er nødvendig. Som en del av utredninger, avtales det møter i barnehager og skoler, og i noen tilfeller på PP-kontoret.

Skoler har etter Opplæringsloven krav på seg til å levere årsrapport (for elever med IOP) en gang i året. Dette gjennomføres i praksis ved at det skrives en rapport på våren.

PPT-OT utreder, og skriver sakkyndig vurdering om behov for spesialundervisning og sakkyndig vurdering om spesialpedagogisk hjelp hele året. Vi foretar rågivning, systemarbeid og utredning etter hvert som det er ledig tid, men prioriterer kjerneområdene ift utredning.

PPT-OT etterstreber å foreta re-utredning, hvert tredje år. Disse vurderingene blir gjennomarbeidet våren og fremstilles skriftlig frem mot skolestart. PPT-OT anmoder alle barnehager og skoler om å fylle ut Pedagogisk rapport (blå del) i skjemaer ved behov for ny sakkyndig vurdering. Dette må gjøres hvert tredje år der det er behov for forlengede tiltak. Pedagogisk rapport sendes PPT-OT. Dette gjøres bl.a for at vurderingene skal harmonere med organiseringen skolen gjennomfører. En betingelse for at dette skal fungere, er at det foretas samarbeidsmøter i forkant, slik at alle opplysninger om elevbehovene foreligger hos rektor/ledelsen, og at organiseringen gjennomføres med hensyn til alle elevene med behov for styrking ut over det ordinære opplæringstilbudet. 

PPT-OT deltar på møter der det er behov for å drøfte organisering.