Pedagogisk-Psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten

Sist oppdatert: 23.11.17

PPT-OT for Numedal og Kongsberg er en interkommunal tjeneste for kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Kontoret dekker også fylkekommunale tjenester, Videregående skoler i Kongsberg og Numedal. Kontoret har også Oppfølgingstjeneste samlokalisert med PPT. Kongsberg kommune er vertskommune for samarbeidet.

 PPT-OT's slagord er

" TRYGGHET GJENNOM TIDLIG INNSATS"

Virksomheten legger vekt på forebygging og systemisk innsats i barnehager og skoler. Med tidlig innsats mener vi den første innsatsen som blir iverksatt etter at problemstillinger er formulert, og som skal medvirke til positive endringer for den/de tiltaket gjelder

 

PPT-OT's brukergrupper:
 • Barn i/ikke i barnehage
 • Barn og ungdom i skolepliktig alder, i videregående skole og elever som faller utenfor, og  som har behov for særskilt hjelp til opplæring
 • Ungdom uten skoleplass eller i praksis/arbeid
 • Foreldre/foresatte som ønsker konsultasjon
 • Voksne som har behov for voksenopplæring på grunnskolens område, og trenger spesialpedagogiske tiltak i opplæringen
 • Offentlige og private barnehager, offentlige og private grunnskoler i kommunene, Videregående skoler i  fylkeskommunen 

 

Noen av tjenestene som PPT-OT tilbyr: 

 • Kartlegging, utredninger av vansker i forhold til opplæring/utvikling i alle aldersområder innenfor vårt virksomhetsområde
 • Systemisk arbeid i ressursgruppemøter
 • Deltakelse i konsultasjonsteam
 • Rådgivning til ungdom uten skoletilbud eller i praksis/arbeid
 • Sakkyndig vurdering av spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder
 • Sakkyndig vurdering av rett til spesialundervisning på grunnskolens område
 • Sakkyndig vurdering av rett til spesialundervisning på videregående skoles område
 • Sakkyndig vurdering av rett til spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
 • Veiledning ved bruk av alternative opplæringsarenaer etter sakkyndig vurdering
 • Veiledning til foreldre/foresatte, skole og barnehage i forhold til barn og unge med særskilte og sammensatte behov
 • Veiledning til voksne med behov på grunnskolens område
 • Konsultasjon, rådgivning og veiledning til skole og barnehage på systemnivå, kompetanseutvikling
 • Foredrag og kurs
 • Viderehenvisning til spesialisthelsetjenesten, Statped, BUP osv. ved behov for ytterligere utredninger, diagnostisering, behandling og veiledning

 

Eksempler på andre vurderinger:

 • Fremskutt eller utsatt skolestart
 • Hoppe over trinn, eller gå ett trinn om igjen
 • Helt eller delvis fritak fra opplæringsplikten
 • Behov for tegnspråkopplæring
 • Behov for punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
 • Sakkyndig vurdering ved søknad om inntak på utdanningsprogram i videregående skole på særskilt grunnlag
 • Endringer i opplæringsprogram i videregående skole
 
 
 
Hvem tar kontakt med PPT?
De fleste henvendelser kommer fra barnehager og skoler. Vi får også direkte henvendelser fra helsestasjon og i noen tilfeller fra sykehus. Foreldre/foresatte tar direkte kontakt eller det opprettes kontakt via ressursgruppemøter i barnehage eller skole. Henvisning skal alltid skje i samarbeid med foreldre/foresatte. Ingen kan henvise til PPT-OT uten at foreldre/foresatte, har gitt skriftlig samtykke. Dette samtykket foretas skriftlig på henvisningsskjemaet.
Ungdom over 15 år kan ta direkte kontakt selv.