Lover og regelverk

Sist oppdatert: 12.09.16

PPT er hjemlet i Opplæringslovens § 5-6
OT er hjemlet i Opplæringslovens § 3-6

Generelt kan du lese om lover og regelverk på lovdata.no

Opplæringslovens § 5-6:

"Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre kommunar eller med fylkeskommunen. Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeida sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta".

 

Opplæringslovens § 3-6:

"Fylkeskommunen skal ha ei oppfølgingsteneste for ungdom som har rett til opplæring etter § 3-1, og som ikkje er i opplæring eller i arbeid. Tenesta gjeld til og med det året dei fyller 21 år. Tenesta omfatter også ungdom som har tapt opplæringsretten etter § 3-8 eller § 4-6. Departementet gir forskrifter om oppgåvene til oppfølgingstenesta".

 

I Opplæringsloven er det § 5-1 Rett til spesialundervisning som legges til grunn for vudering av behov for spesialundervisning i grunnskolen og videregående opplæring.

I Barnehageloven er det § 19a Rett til spesialpedagogisk hjelp  som legges til grunn for vurdering av særlige behov for barn under opplæringspliktig alder.

I Opplæringsloven er det § 4-A-2 Rett til spesialundervisning på grunnskolens område som legges til grunn for vurdering av rett til spesialundervisning for voksne som ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne.

Forvaltningloven og Offentlighetsloven regulerer bl.a opplysning, tidsfrister og informasjon.

PPT-OT er underlagt taushetsplikt.