Informasjonsheftet fra PPT-OT

Sist oppdatert: 04.10.18


Informasjonsheftet oppdateres årlig og gir informasjon om hvem som jobber i PPT-OT og samarbeidsformer lokalt i Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal, samt Buskerud fylkeskommune. Link: Informasjonsheftet 2018/19

Information about the Educational and Psychological Counselling Service

Sist oppdatert: 05.10.18

 

The Educational and Psychological Counselling Service (PPT). The Educational and Psychological Counselling Service (often referred to as PPT or PP-tjenesten in Norwegian) is a municipal or county municipal advisory and guidance service. Its intention is to aid children, adolescents and adults who are experiencing developmental difficulties or having difficulties related to education.

Udir has created a link where you can find information on PPT in several languages.

 

Here you can read about PPT help/services for children in kindergarten 

 

Here you can read about PPT help/services for children/students in school

PPT-OT samarbeider med, og formidler kontakt til en lang rekke aktører

Sist oppdatert: 02.12.16

 I menyen til venstre finner du informasjon om våre samarbeidspartnere på kommuneplan, fylke og statlige sentra regionalt.

Generelt formidler PPT-OT kontakt gjennom henvisning til Statlig Spesialpedagogisk Støttesystem, STATPED. Det er kommunen og skolefaglig ansvarlig i kommunen som godkjenner henvisninger. Alle henvisninger, utredninger og opphold er gratis. Du kan også kontakte NAV dersom du har behov for uttalelser eller ytelser i tråd med NAV's virksomhetsområder.

Inntak, rutiner, søknadsskjema for Villa Ro, Vestsiden skole

Sist oppdatert: 02.12.16


Inntaksrutiner for Villa ro, Vestsiden skole

Søknadsskjema for elever som ønsker seg til Villa ro, Vestsiden skole

Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten for Numedal og Kongsberg

Sist oppdatert: 16.12.15

Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten  for Numedal og Kongsberg (PPT-OT) er kommunens og fylkeskommunens rådgivende og sakkyndige instans i forhold til spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har særlige behov knyttet til utvikling, skole, utdanning og opplæring.


Skjemaer for kartlegging og dokumentasjon

Sist oppdatert: 03.01.14


Skjema for 'kartlegging og dokumentasjon' er to-delt, hvor del èn (grønn) er barnehagene og skolenes verktøy. Del to (blå del) skal kun anvendes etter ressursgruppemøter, når det er besluttet henvisning. PPT-OT gjør oppmerksom på at foreldrene kan henvise selv.

Barnehagene oppfordres til å anvende skjemaet i arbeidet med å kartlegge og dokumentere utvikling for enkeltbarn der en føler det er særlig nødvendig å følge tett opp.

Grunnskole og videregående skole anvender skjemaet for å dokumentere og vise at elever får tilfredsstillende utbytte av undervisningen. Del to (blå del) benyttes kun når det har vært gjennomført ressursgruppemøter, og det er kommet til enighet med foreldre/foresatte (eller elev selv over 15 år) om en henvisning til PPT-OT. Se også Informasjonsheftet fra PPT-OT for mer informasjon om ressursgruppemøter/rutiner ved henvisning.

Kartlegging og dokumentasjon for barnehage kan lastes ned her: Skjema for kartlegging og dokumentasjon i barnehage 

 

Kartlegging og dokumentasjon for skole kan lastes ned her: Skjema for kartlegging og dokumentasjon i skole 

 

Vær oppmerksom på at lagring av personsensitive opplysninger må gjennomføres i overensstemmelse med gjeldende lovverk.