Logopedi: Apps til iPad

Sist oppdatert: 20.03.14


Pedagogiske Apper til iPad. Her finner du søkeord/navn på apps som du søker opp på din iPad (via App store).

Norsk logopedlag legger til norske apps som oppdateres. Listen hos Logopedlaget oppdateres også jevnlig.

Logopedhjelp i barnehage, grunnskole og for voksne

Sist oppdatert: 30.06.17

Forholdet mellom Opplæringsloven og Lov om folketrygd (Folketrygdloven)


Det kan være uklart hvem som er ansvarlig for å skaffe, og betale for logopedhjelp til småbarn, elever i grunnskolen og voksne. Rett til slik hjelp er hjemlet både i Opplæringsloven og Folketrygdloven. Vi vil forsøke å skape mer klarhet omkring denne retten, og se litt på samsvarsforhold og saksgang.

For rettigheter etter Opplæringsloven er PPT sakkyndig instans. Behovet for logopedhjelp ses i sammenheng med barnets utvikling eller elevens opplæring. Logopedhjelp kan være en del av spesialpedagogisk hjelp i barnehagen (se Barnehagelovens § 19a) eller spesialundervisning i grunnskolen (se Opplæringsloven § 5.1). Logopedhjelp kan også være den eneste spesialpedagogiske hjelpen eller spesialundervisningen for barnet/eleven.

Voksne kan i enkelte tilfelle ha rett til logopedhjelp etter Opplæringsloven § 4A.2. Dersom sakkyndig vurdering fra PPT tilrår logopedhjelp etter Opplæringsloven, plikter kommunen å gi slik hjelp, enten ved egen tilsatt logoped eller kjøpte tjenester.

For å ha rett til slik hjelp, er det en avgjørende betydning etter Trygdelovens § 5-10 "Behandling av språk- og taledefekter" at behovet for logopedhjelp skyldes "sykdom, skade eller lyte". Eksempler på sykdom, skade eller lyte kan være stamming, organiske stemmevansker eller følgetilstand etter hjerneslag.

Vi vil også henvise til en nylig publisert artikkel på Utdanningsdirektoratets hjemmeside om ansvarsforholdet mellom skoleeier og NAV HELFO når det gjelder retten til logopedhjelp. Hovedinnholdet i artikkelen dreier seg om at Fylkesmannen i Vestfold har bedt Utdanningsdirektoratet klargjøre forholdet mellom logopedhjelp som kommunen har ansvar for, og logopedbehandling som følge av sykdom, skade eller lyte som NAV HELFO har ansvar for.

 

Beskrivelse av fremgangsmåte i forhold til HELFO:

PPT-OT viser til Helsetjenesteforvaltningen (HELFO) i Kristiansand, som er kontoret innen Nav-systemet med ansvar for oppgjør med privatpraktiserende logopeder. På denne bakgrunn kan vi angi følgende fremgangsmåte når språk- eller talevansken skyldes "sykdom, skade eller lyte":

• Pasienten får henvisning til logoped på skjema HELFO 05-04.21 "Henvisning til spesialist" fra lege. I de fleste tilfeller krever Helsetjenesteforvaltningen etter eget utsagn at det er en legespesialist som henviser. I forhold til stamming kan det aksepteres henvisning fra fastlege, dersom henvisningen er utfyllende og godt begrunnet. Det kan henvises til logoped med behov for både undersøkelse og behandling.

• Henvisningen sendes til kommunen, vanligvis oppvekstsjefen eller den som er delegert ansvaret for logopedhjelp. For eksempel i Kongsberg er dette leder for Oppvekstkontoret. For elever i videregående skole sendes henvisningen til opplæringsavdelingen i Fylkeskommunen.

• Dersom kommunen ikke kan gi pasienten logopedhjelp etter Opplæringsloven, gis et avslag. Avslaget legges ved henvisningen og sendes HELFO. Kopi av avslaget sendes pasienten. HELFO vurderer deretter om det foreligger rettigheter etter Trygdeloven, og pasienten får brev om tilsagn på behandling eller avslag. Pasienten må selv ta kontakt med privatpraktiserende logoped, dersom dette ikke allerede er avklart ved henvisning.

HELFO presiserer at det må foreligge avslag fra pasientens bostedskommune i hver enkelt sak for at pasientens rettigheter i forhold til Trygdeloven skal bli vurdert. Dette begrunnes dels med at kommunene bør ha en oversikt over logopedbehovet i egen kommune, og dels med at det skal være avklart at pasienten ikke har rettigheter etter annet lovverk.