Logopedi: Apps til iPad

Sist oppdatert: 20.03.14


Pedagogiske Apper til iPad. Her finner du søkeord/navn på apps som du søker opp på din iPad (via App store).

Norsk logopedlag legger til norske apps som oppdateres. Listen hos Logopedlaget oppdateres også jevnlig.

Logopedhjelp i barnehage, grunnskole og for voksne

Sist oppdatert: 04.03.19

Forholdet mellom Opplæringsloven og Lov om folketrygd (Folketrygdloven)


Det kan være uklart hvem som er ansvarlig for å skaffe, og betale for logopedhjelp til småbarn, elever i grunnskolen og voksne. Rett til slik hjelp er hjemlet både i Opplæringsloven og Folketrygdloven. Vi vil forsøke å skape mer klarhet omkring denne retten, og se litt på samsvarsforhold og saksgang.

For rettigheter etter Opplæringsloven er PPT sakkyndig instans. Behovet for logopedhjelp ses i sammenheng med barnets utvikling eller elevens opplæring. Logopedhjelp kan være en del av spesialpedagogisk hjelp i barnehagen (se Barnehagelovens § 19a) eller spesialundervisning i grunnskolen (se Opplæringsloven § 5.1). Logopedhjelp kan også være den eneste spesialpedagogiske hjelpen eller spesialundervisningen for barnet/eleven.

Voksne kan i enkelte tilfelle ha rett til logopedhjelp etter Opplæringsloven § 4A.2. Dersom sakkyndig vurdering fra PPT tilrår logopedhjelp etter Opplæringsloven, plikter kommunen å gi slik hjelp, enten ved egen tilsatt logoped eller kjøpte tjenester.

Vi vil også henvise til informasjon fra HELFO: Om kommunenes ansvar for logopedtjenester og audiopedagogtjenester etter opplæringsloven 

Vi henviser også til Udir: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling for språk- og taledefekter hos logoped og audiopedagog

Norsk logopedlag:  NLL, spørsmål om logopedtjenester 

Beskrivelse av fremgangsmåte ved henvisning til HELFO:

PPT-OT viser til Helsetjenesteforvaltningen (HELFO) i Kristiansand, som er kontoret innen Nav-systemet med ansvar for oppgjør med privatpraktiserende logopeder. På denne bakgrunn kan vi angi følgende fremgangsmåte når språk- eller talevansken skyldes "sykdom, skade eller lyte":

• Pasienten får henvisning til logoped på skjema HELFO 05-04.21 "Henvisning til spesialist" fra fastlege. 

For å ha rett til slik hjelp, er det en avgjørende betydning etter Trygdelovens § 5-10 "Behandling av språk- og taledefekter" at behovet for logopedhjelp skyldes "sykdom, skade eller lyte". Eksempler på sykdom, skade eller lyte kan være stamming, organiske stemmevansker eller følgetilstand etter hjerneslag.