Huseby kompetansesenter, Statped

Sist oppdatert: 28.11.11

 Huseby kompetansesenter er en del av statlig spesialpedagogisk støttesystem.

Barn, unge og voksne som har synsvansker, kan ved Huseby kompetansesenter, få utredning av synsfunksjon. Husbey gir kurs, opplæring og veileder i tilpassede læremidler. Senteret gir lokale nettverk tilbud om kurs, konferanser, rådgivning og veiledningsmateriell.

Huseby kompetansesenter har et landsdekkende ansvar for utvikling, produksjon og distribusjon av læremidler til ungdomstrinnet og videregående skole. Lydbøker distribueres i hovedsak i DAISY-formatet, et lydbokformat som tilbyr meget gode muligheter for navigasjon i lærestoffet. Det tilbys utlån av bøker (skolelydbok.no) til synshemmede elever, lesehemmede elever, og elever med funksjonsnedsettelse.

Temahefter for barnehager

Sist oppdatert: 06.01.17

Kunnskapsdepartementet har gitt ut en rekke nyttige temahefter i forbindelse med rammeplanen for barnehager.

Målgrupper er først og fremst ansatte i barnehagene. Eiere, foreldre og barnehagemyndigheter kan ha nytte av heftene.

 


Spesialpedagogisk fagteam i Kongsberg kommune

Sist oppdatert: 12.09.16

Spesialpedagogisk fagteam yter tjenester til kommunale og private barnehager i Kongsberg.

Teamet utfører spesialpedagogisk hjelp til barnehagebarn etter rettigheter i forhold til sakkyndig vudering om rett til spesialpedagogisk hjelp etter Barnehagelovens § 19a, der vedtak er fattet av Kongsberg kommune.

Spesialpedagogisk fagteam består av 10 pedagoger ansatt i Oppvekstenheten, har kontorer i Kirkegata 4, og arbeider spredt blant byens barnehager.

Spesialpedagogisk fagteam inngår i et gjensidig samarbeid mellom PPT-OT, barnehagen, barnet og dets foresatte..

To-språklige og minoritetsspråklige i barnehage og skole

Sist oppdatert: 01.08.12

Selv om det norske utdanningssystemet innehar mange kvaliteter, er det særlige utfordringer knyttet til ungdom som kommer til Norge sent i utdanningsløpet og til frafall i videregående skole. Utvalget har fremmet en rekke forslag til tiltak som vil bli presentert og diskutert på møtet.

Les mer

Konsultasjonsteam

Sist oppdatert: 01.03.11

Kongsberg kommune, Flesberg kommune, Rollag kommune og Nore og Uvdal kommune tilbyr konsultasjonsteam.

Les mer

Ressursgruppemøter

Sist oppdatert: 22.04.15

Barnehager, skoler og videregående skoler i vår region tilbys ressursgruppemøter.

Les mer

Synsvansker

Sist oppdatert: 28.11.11

Å være synshemmet innebærer alt fra å være svaksynt til helt blind.

Les mer

Barn i barnehage

Sist oppdatert: 12.09.16

Barn i barnehagen som mottar opplæring, har tiltak etter tilråding fra PPT-OT. de fleste barn har altså ikke opplæring i barnehagen.

Les mer