Viktig veileder fra Utdanningsdirektoratet

Sist oppdatert: 02.12.11

Veileder til Opplæringslovens §§ 9a, 9a-3, om elevenes skolemiljø og den viktige "mobbeparagrafen"

 Lover kan ofte være omfattende og vanskelig å lese og forstå. De har gjerne med seg et innhold som kan tolkes og som tilskrives en viss "rettspraksis". Opplæringslovens § 9 a-3 er lettlest og kortfattet i seg selv, men svært omfattende når det gjelder rettigheter til elever i skole og skoler/ skolelederes plikter. Retten til et godt psykososialt miljø beskrives i denne linken, og det er lagt til en rekke konkrete anbefalinger som vil være nyttig for alle ansatte i skolen - og foreldrene å kjenne til.

Hjelp til vurdering av fremskutt eller utsatt skolestart

Sist oppdatert: 06.01.17

Alle barn har rett og plikt til skolegang, og skal vanligvis starte på 1. klassetrinn det kalenderåret barnet fyller 6 år. Opplæringen skal være tilpasset barnets evner og forutsetninger og skal legge grunnlag for faglig og sosial mestring.

Les mer

Foreldre i konflikt og samlivsbrudd

Sist oppdatert: 15.11.11

Barn som opplever vedvarende konflikt mellom foreldrene bruker masse tid på å omstille og tilpasse seg foreldrene, når de egentlig skal utvikle seg. Konflikter destabiliserer og skaper utrygghet. 2 av 3 barn påvirkes negativt, og foreldrenes konflikt kan virke inn på konsentrasjon, skolearbeid, søvn, fysisk smerte og kan skape en utilbørlig ansvarsfølelse hos barna.

Les mer

Hjelpeinstanser på nett og telefon

Sist oppdatert: 04.07.12

Flere av vanskene som vi beskriver kan være både alvorlige og akutte. I slike tilfeller bør det skaffes øyeblikkelig hjelp via fastlege eller legevakt. I andre tilfeller har mange organisasjoner hjelpetelefoner og annen type hjelp.

Her har vi samlet et utvalg lenker og telefonnummer til ulike hjelpere:

Alarmsentralen for barn og unge er en gratis nødtelefon for de som er utsatt for omsorgssvikt, vold og mishandling. Voksne som er bekymret for barn og unge kan også ta kontakt. Tjenesten er åpen når det lokale barnevernet er stengt.

Angstringen Norges opplysningstelefon om angst og selvhjelp.

Kirkens SOS I krise? Snakk med noen! 815 33 300 er en døgnåpen krisetelefon for mennesker som er i følelsesmessig eller eksistensiell krise, og for den som tenker på å ta sitt eget liv.

800trygg er et hjelpetilbud fra BlåKors for barn og unge som har behov for å snakke om vanskelige opplevelser knyttet til voksnes rusmisbruk, eller andre forhold som har med rus å gjøre. Du kan være anonym

Landsdekkende hjelpetelefon for incest- og seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn og pårørende og annen familie til seksuelt misbrukte. 

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) har tre hovedsatningsområder: Pårørende, opplysningarbeid og forebyggende tiltak. LMS er landets største frivillige organisasjon innen narkotikafeltet. Støttetelefonen er opprettet for at pårørende skal ha et sted å ringe (anonymt) og få råd og veiledning.

Na Norge (Anonyme narkomane) Har du et rusproblem? Og har du et ønske om å bli rusfri? NA er et fellesskap av kvinner og menn som rusmidler hadde blitt et hovedproblem for. De er rusavhengige under tilfriskning som møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å holde seg rusfrie.

RUStelefonen. Du kan ringe 08588 dersom du lurer på noe om rusmidler, trenger veiledning til behandlings-apparatet eller trenger noen å snakke med angående rus. Du kan være helt anonym og fagpersoner vil svare på dine spørsmål. Det koster lokaltakst å ringe.

ROS er en frivillig brukerorganisasjon for mennesker med spiseforstyrrelser og deres pårørende. ROS er et lavterskeltilbud til personer berørt av spiseforstyrrelser, og er derfor et supplement til det etablerte behandlerapparatet.

Røde Kors-telefonen for barn og ungdom er et landsdekkende tilbud til alle barn i alderen 6 til 18 år. Det er et lavterskeltilbud der barn og ungdom får mulighet til å snakke med en voksen, helt anonymt.

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap. Telefonen er landsdekkende, og bistår innringere med råd og veiledning i forhold til hvordan man kan forholde seg i situasjoner der tvangsekteskap er aktuelt.

Røyketelefonen. De fleste som ønsker å slutte å røyke har mange spørsmål. På Røyketelefonen 800 400 85 møter du veiledere med bred kompetanse innenfor tobakk, nikotinavhengighet og helse.

SUSS - Grønn linje for ungdom om samliv og seksualitet

Tipstelefonen mot sexuelle overgrep mot barn Politiet: 02800 Ved behov for akutt inngripen i overgrepssaker: 09989

Ungdomstelefonen. Unge svarer unge med spørsmål om seksualitet, legning og identitet

Jentevakta er en krisetelefon for jenter i alderen 12 til 25 år som har ett eller annet problem der du ikke tør, eller ikke finner det naturlig å henvende deg til noen du kjenner for å snakke.

Dopingtelefonen er en gratis og anonym informasjonstjeneste for alle som har spørsmål om doping. 

Amathea tilbyr samtale og rådgivning om alle forhold som har med graviditet å gjøre.

Hjelpelinjen for spilleavhengige. Hos oss vil du møte en person som kan støtte mennesker i krise. Ved å ringe Hjelpelinjen får du også informasjon om hva som finnes av behandling for spilleavhengige.

 

Foreldre kan!

Sist oppdatert: 07.01.11

Oppforung: "I dagens samfunn tilbringer barn og unge en stor del av hverdagen i det offentliges ansvar. Alle barn har rett og plikt til 10 års grunnskoleopplæring, samt at alle har rett til 3 års videregående opplæring".

Foreldre plikter å sørge for at opplæringsplikten overholdes! (Jf Opplæringslovens § 2-1).

De færreste foreldre leser læreplaner, eller setter seg inn i lovverket for grunnskolen, men det er viktig å være klar over at en som forelder har både rettigheter og plikter i forhold til å følge opp sitt barn.

Les mer på: Oppforung.no, foreldre kan!

 

Mobbing i grunnskole og videregående skole

Sist oppdatert: 05.10.11

Problemer rundt mobbing er ofte omfattende og sammensatte. Hver skole i kommuner og fylkeskommuner skal ha egne opplegg og programmer for å følge opp elevtrivsel, utstøting og mobbing.

Les mer

Hjelp fra andre instanser

Sist oppdatert: 09.01.11

Her finner du andre hjelpeinstanser

Les mer

Ressursgruppemøter

Sist oppdatert: 22.04.15

Barnehager, skoler og videregående skoler i vår region tilbys ressursgruppemøter.

Les mer

Nytt kartleggingsinstrument tas i bruk av PPT-OT

Sist oppdatert: 03.05.11

PPT-OT tar i bruk 5-15 (fem til femten). Dette er et standardisert intervju/screeningsinstrument som anvendes sammen med foreldre for å kartlegge ulike symptomer knyttet til atferdsvansker.

Les mer

Oversikt over læreplanverket

Sist oppdatert: 23.03.11

Har du oversikt over læreplanverket? Her finner du generell del av læreplanen, prinsipp for opplæringa, fag- og timefordeling, tilbudsstruktur, prosjekt til fordypning, informasjon om endringer i læreplanene og annan viktig informasjon om læreplanene.

Klasseledelse i skolen

Sist oppdatert: 05.10.11

Klasseledelse mer aktuelt enn noensinne.

Les mer