Om tilpasset opplæring

Sist oppdatert: 24.10.18

Tilpasset opplæring. § 1-3 i Opplæringloven

Alle elever i norsk skole har krav på tilpasset opplæring (jfr. Opplæringslova § 1-3). Det innebærer bl.a at opplæringa tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte elev. Alle elever har rett til å få oppgaver og utfordringer som de kan mestre, strekke seg etter og vokse på. Slik tilrettelegging av opplæringa kan skje gjennom ulik behandling av lærestoffet, ulik fordypning og ved variasjon i mengde, vanskegrad, tempo og progresjon. Det er selvsagt en grense for hvor langt læreren kan tilpasse undervisninga for hver enkelt elev.

Hvis eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringa, kan eleven ha rett til spesialundervisning (jfr. opplæringslova § 5-1). Elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Det er f.eks galt å si at elever som ikke har tilstrekkelig utbytte av det ordinære opplæringstiludet, må over på tilpasset opplæring. Alle elever, også elever som mottar spesialundervisning, har krav på tilpasninger i undervisningen i tråd med Opplæringslovens § 1-3.

Les mer og finn litteratur: http://www.lex.no/

Veilederen, spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Skjemaer for kartlegging og dokumentasjon

Sist oppdatert: 03.01.14


Skjema for 'kartlegging og dokumentasjon' er to-delt, hvor del èn (grønn) er barnehagene og skolenes verktøy. Del to (blå del) skal kun anvendes etter ressursgruppemøter, når det er besluttet henvisning. PPT-OT gjør oppmerksom på at foreldrene kan henvise selv.

Barnehagene oppfordres til å anvende skjemaet i arbeidet med å kartlegge og dokumentere utvikling for enkeltbarn der en føler det er særlig nødvendig å følge tett opp.

Grunnskole og videregående skole anvender skjemaet for å dokumentere og vise at elever får tilfredsstillende utbytte av undervisningen. Del to (blå del) benyttes kun når det har vært gjennomført ressursgruppemøter, og det er kommet til enighet med foreldre/foresatte (eller elev selv over 15 år) om en henvisning til PPT-OT. Se også Informasjonsheftet fra PPT-OT for mer informasjon om ressursgruppemøter/rutiner ved henvisning.

Kartlegging og dokumentasjon for barnehage kan lastes ned her: Skjema for kartlegging og dokumentasjon i barnehage 

 

Kartlegging og dokumentasjon for skole kan lastes ned her: Skjema for kartlegging og dokumentasjon i skole 

 

Vær oppmerksom på at lagring av personsensitive opplysninger må gjennomføres i overensstemmelse med gjeldende lovverk.