Om spesialundervisning

Sist oppdatert: 02.12.11

Retten til spesialundervisning er knyttet til flere faktorer rundt opplæringen til barn og unge i grunnskole og videregående skole. I lovverket fremgår det at elever som ikke får eller kan få et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, har rett
til spesialundervisning. Elevers rett til spesialundervisning knytter seg også til tilbudet disse elvene har, samt vurdering av hva et forsvarlig opplæringstilbud bør inneholde.


Et viktig prinsipp i forbindelse med spesialundervisning er likeverdsprinsippet. Prinsippet innebærer i korte trekk at elever med rett til spesialundervisning, det vil si elever som ikke får et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen,
skal ha et tilbud som gir dem et opplæringstilbud som er likeverdig med det tilbudet
andre elever får. Dette prinsippet får konsekvenser for vurderingen av hvilket opplæringstilbud en elev skal ha. Opplæringsloven kapittel 5 inneholder også saksbehandlingsregler.

 

Les mer i veilederen for spesialundervisning i grunnskolen.

 

Spesialundervisning i videregående opplæring, Opplæringslovens § 5-1. Se ellers Opplæringslovens § 3, om videregeånde opplæring.

Spesialundervisning for voksne på grunnskolens områder, Opplæringslovens § 4 A-2.