Ressursgruppemøter

Sist oppdatert: 22.04.15

Barnehager, skoler og videregående skoler i vår region tilbys ressursgruppemøter.

Les mer

Trygghet gjennom tidlig innsats

Sist oppdatert: 01.02.17

Barn og unge som er i utvikling og utdanning opplever individuelle utfordringer og mestrer f.eks skolen svært ulikt . Barn og unge som PPT-OT følger opp, har utfordringer i bl.a atferd,  læring og utvikling. Noen som følge av medfødte vansker, andre som følge av ervervede problemer eller at problemer dukker opp i løpet av tiden i gjennom barnehage, grunnskole og videregående skole.

 

PPT-OT erfarer at tidlig innsats alltid er nyttig, og at barn og unge som det er bekymringer rundt, får bedre fungering dersom voksne kommer sammen og tenker tiltak. Trygghet gjennom tidlig innsats medfører at foreldre, barnehagepersonell, skolens personell og elever selv, kan få snakke med fagfolk, og bli hørt ift opplevelser og erfaringer knyttet til generell utvikling og læring. PPT-OT tilrår tiltak dersom det er nødvendig i form av sakkyndig vurdering, eller i form av rådgivning/konsultasjon.

 

Viktige satsingsområder:

Språk; språkgrupper, strukturert ordlæring (STATPED)

Ressursgruppemøter, forebygging gjennom tidlig innsats, tiltak, evaluering

Støtte SMART, SOL og evt andre satsinger som våre samarbeidende kommuner og fylkeskommunen velger.

Dele informasjon på nett (www.ppt-ot.no)

Stille hurtig opp som støttespiller ved mistanke om mobbing.