Velkommen til Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten for Numedal og Kongsberg

Sist oppdatert: 05.10.18

Vi er en interkommunal PP-tjeneste (PPT) og Oppfølgingstjeneste (OT) for kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg, samt Buskerud fylkeskommune. PPT-OT arbeider for å sikre likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særlige behov. Kongsberg kommune er vertskommune.

Vi tilbyr hjelp i forhold til opplæring ved vansker som for eksempel språkvansker, lese- og skrivevansker, matematikkvansker, atferdsvansker og konsentrasjonsvansker. PPT-OT er en viktig samarbeidspartner når barn , unge eller voksne har store og sammensatte behov. PPT-OT hjelper elever og foresatte, skoler og barnehager med tidlig innsats gjennom råd og veiledning. I tillegg utreder vi og vurderer behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning.

Oppfølgingstjenesten hjelper ungdommer som står utenfor videregående opplæring. Denne hjelpen kan være råd og veiledning, overgang til arbeid eller arbeidspraksis, søknad til videre utdanning eller andre former for aktivitet.

Vårt formål er å oppfylle deltakernes plikter etter Opplæringsloven til å yte oppfølgingstjenester og pedagogisk- psykologiske tjenester til regionens barn, unge og voksne. Vi ønsker å være gode samarbeidspartnere for barn, unge og voksne med særskilte behov.

Vår virksomhet bygger på følgende verdier:
• Gode relasjoner
• Faglig integritet
• Samarbeidsvilje
• Toleranse og likeverd
• Inkludering
• Tilgjengelighet

PPT-OT jobber hovedsaklig på to områder; det ene er å hjelpe barnehager og skoler i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen til elever med særskilte behov bedre til rette, og det andre hoevedområdet er å vurdere behov og rettigheter gjennom sakkyndig uttalelse.

Oppfølgingstjenesten hjelper elever i videregående opplæring, og legger til rette for de som er uten skoleplass. Elever som ikke benytter seg av retten til videregående opplæring tilbys også oppfølging. Oppfølgingstjenesten tilbyr råd og veiledning, samt hjelp til å etablere kontakter ift arbeid, arbeidsplasser eller annen aktivitet.  

PPT-OT jobber med veiledning, konsultasjon og rådgivning, samt utredning av barn, unge og voksne som av ulike årsaker har utfordringer med utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Et ordinært opplæringstilbud er det kommunen/fylkeskommunen tilbyr alle elevene i skolen.

PPT-OT er en naturlig samarbeidspartner for private og offentlige barnehager, grunnskoler og videregående skoler i spørsmål rundt enkeltbarn, elever, lærlinger og lærekandidater samt ungdom uten fast arbeid/skoleplass, og utfordringer denne gruppen har i samfunnet. Barn og unge har av ulike årsaker, særskilte behov i forhold til opplæring. For å få tilført f.eks spesialundervisning, må PPT-OT vurdere disse behovene individuelt og foreta en sakkyndig vurdering om behov for spesialundervisning.

PPT-OT vurderer om barn kan starte ett år tidligere på skolen, eller om barn skal ha utsatt skolestart. PPT-OT må også vurdere om elever i grunnskolen kan gå ett trinn om igjen, eller hoppe over ett trinn i opplæringen.

PPT-OT er en naturlig samarbeidspartner for foreldre/foresatte og skoler når det gjelder utredning av vansker relatert til f.eks atferd, læring, sosial tilpasning og andre utfordringer som av ulik årsak forstyrrer opplæringen. Vansker dette bl.a dreier seg om er f.eks spesifikke språkvansker, utviklingsvansker, generelle lærevansker, spesifikke lærevansker, matematikkvansker, lese- og skrivevansker, ADHD, Tourette syndrom, Autisme, Asberger syndrom, sammensatte lærevansker, synssvikt, hørselssvikt, atferdsvansker, sosiale tilpasningsvansker, mobbing, medisinske problemstillinger med behov for tiltak i skolen osv.

PPT-OT jobber med rådgivning og veiledning om de ulike opplæringsmulighetene som finnes i videregående skole. Det er f.eks mulighet for vurdering av VG1 lagt til rette over to år, grunnkompetanse og delkompetanse.

PPT-OT jobber for at tidlig innsats skal gi trygghet hos foreldre/foresatte og elever. Derfor satser PPT-OT ekstra på forebygging gjennom å tilby ressursgruppemøter. Dette er møter der kunnskap hos partene er ressursen, og foreldre/foresatte, elever selv, skole- og barnehagepersonell kan få snakke om erfaringer og observasjoner knyttet til ulike utfordringer. PPT-OT lytter og gir råd. For å gjennomføre et ressursgruppemøte, kontakter du ditt barns/elevens barnehage/skole, og ber om dette. Normalt vil det ikke ta lang tid fra initiativ tas, til møtet kan gjennomføres. Dersom du har bekymringer rundt ditt barns/elevens utvikling, kan du også ta direkte kontakt med PPT-OT. Elever over 15 år kan ta direkte kontakt selv.