Ressursgruppemøter

Sist oppdatert: 22.04.15

Barnehager, skoler og videregående skoler i vår region tilbys ressursgruppemøter.

 Ressursgruppemøtet er et av PPT-OT's bidrag til systemisk forebygging gjennom tidlig intervensjon. Foreldre, elever over 15 år, ansvarlige i barnehagen, skoler v/leder tar kontakt og ber om møte.

I ressursgruppemøter kan ulike problemstillinger tas opp i et trygt miljø med taushetsplikt. Et møte forløper seg vanligvis ved at foreldre eller eleven selv forteller om opplevelser og utfordringer. Dette kan dreie seg om alle forhold ved oppvekst, utvikling, sosiale forhold, læring og atferd.

I ressursgruppemøtet føres det notat over problemstilling, tiltak, hvem som har ansvar for tiltak, og evt når tiltak skal evalueres. PPT-OT anmoder barnehagr og skoler til å være godt forberedt og har kartlagt barnet/eleven, forsøkt ut tiltak og ført erfaringer inn i skjemaet "kartlegging og dokumentasjon".

Det er også vanlig at en gjennomfører flere ressursgruppemøter. Da starter en gjerne møte to, tre osv. med evaluering av tiltak.

Ressursgruppemøter har til hensikt å være et forebyggende organ, og PPT-OT etterstreber å oppnå faste avtaler omkring på alle skolene slik at tilbudet er forutsigbart. PPT-OT har ennå ikke kapasitet til å dekke opp barnehagene i regionen med faste avtaler. Alle etterspørsler om møter dekkes imidlertid opp så raskt det lar seg gjøre.

PPT-OT forutsetter at det gjennomføres ressursgruppemøter før henvisninger. Tiltak kan i de fleste tilfeller settes i gang allerede forut for henvisning. På denne måten kan en utredning også inneholde dels en evaluering av igangsatt tiltak.

Ta kontakt med din barnhage eller skole for å lage avtale.

Tilbudet gjelder alle offentlige og private barnehager og skoler i vår region.