Mobbing i grunnskole og videregående skole

Sist oppdatert: 05.10.11

Problemer rundt mobbing er ofte omfattende og sammensatte. Hver skole i kommuner og fylkeskommuner skal ha egne opplegg og programmer for å følge opp elevtrivsel, utstøting og mobbing.

Regjeringen har, sammen med Barneombudet, KS, Foreldreutvalget for grunnskolen og Utdanningsforbundet, undertegnet et manifest hvor alle partene forplikter seg til å medvirke aktivt i arbeidet mot mobbing i skolen. Mange foreldre, elever og andre, opplever likevel at mobbing finner sted, også på såkalt "mobbefrie" skoler. Alle skoler skal vise til planer eller programmer for forebygging av mobbing, og noen vil si at et program mot mobbing ikke er tilstrekkelig alene, dersom tiltakene ikke er synlige i hverdagen gjennom aktivt positivt samspill mellom foreldre, lærere og barna.

"Manifest mot mobbing", "garantert mobbefrie skoler" er utsagn som det bør stilles sterke krav til, og skoler må kunne vise til undersøkelser som bekrefter at de er mobbefrie. Elevundersøkelser foretas med jevne mellomrom, og i undersøkelsen for 2009, finner en at hele 3,3% av elevene melder om å bli mobbet flere ganger i uken. Slår en sammen elevgrupper som opplever mobbing fra 1-2 ganger i måneden og opptil flere ganger ukentlig, utgjør funnet ca 8,5 % av elevgruppen. Det er et alvorlig høyt tall, på tross av at noen skoler melder seg som "mobbefrie". Et tankekors kan være at paroler som "at vi er en mobbefri skole", skaper en intern tro i skolen på en nettopp er det - og dermed svikter det i oppfølgingen fordi en ikke har mobbing!

PPT-OT observerer at mobbing tar mange former, og at elever reagerer svært ulikt på sosial kontakt og kommunikasjon. Psykososiale tiltak bør derfor være i skolens verktøykasse på samme måte som tiltak ved regning, lesing og skriving.

Mobbingen tar mange former. Stadig flere episoder om nettmobbing meldes. Dette kan forebygges gjennom ulike tiltak, og skolene har en del av ansvaret sammen med foreldrene med å ha fokus på dette. Nettmobbing er også straffbart og en kan lese om tilfeller i mange av landets aviser.  Mobbing gjennom bevisst nedlatenhet, psykisk terror, virker inn på offerets psykiske helse, og kan medføre skader som sitter lenge i offerets minne. Noen må leve med senvirkninger resten av livet. Du kan også lese mer om tiltak og forebygging på nettstedet psykisk helse i skolen.

Mobbing gjennom direkte utstøting og fysisk vold, er direkte skadelig, og straffbart. På ung.no kan du lese om hvordan elever og ungdom selv skriver om mobbing. Det er verdt å ta en titt - og innholdet gir rom til ettertanke.

Strafferammene for påført skade ved fysisk vold kan være omfattende, og nettmobbing kan f.eks straffes med bøter og i verst tenkelige tilfeller med opptil 3 års fengsel.

Senter for kognitiv praksis viser hva som kjennetegner mobberen. Dette er faktorer som handler om sosialt uakseptable handlinger som gjennom ord eller fysiske yttringer, forblir ubearbeidet, eller svakt bearbeidet i skolen/hjemmet. Skole og hjem har et delt ansvar i å følge opp barna som viser negativ atferd, og skolen må i henhold til Opplæringslovens § 9a-3 vise til program og tiltakspakker for forebygging av slik atferd. Skoleleder har også plikt på seg å fatte enkeltvedtak i hvert enkelt tilfelle. Tiltak skal også i hvert tilfelle legges til mobberen - og ikke offeret.

Tegn på at et barn er i ferd med å bli en mobber (kilde; Olweus 2003):
■Når et barn har en generell negativ holdning til og står i opposisjon til skoleautoriteter og foreldre
■Når et barn har høy forekomst av antisosial adferd (lyver, stjeler, banner)
■Når et barn går rundt og er «tøff» hele tiden
■Når et barn har sterk trang til å dominere andre ved trusler eller ved å skryte av egen fysisk styrke
■Når et barn har vansker med å følge regler på skolen og ikke tåler å bli nektet noe
■Når et barn stadig erter andre og bruker skjellsord
■Når et barn viser lav grad av empati og nekter å ta ansvar for sine handlinger
■Når et barn holder sammen med andre med antisosial adferd på samme alder

Handlingsplaner, forebygging og generelt arbeid for å undertrykke mobbing er for en stor del et normal-pedagogisk arbeid. Følgelig er PPT-OT ofte ikke en del av dette arbeidet, og kravene som stilles i lovverk, er tydelig rettet til arbeid med skolekultur, miljø, intern støtte i skolen, felles regler, rammeverk og tolkninger som kjennes av alle aktørene på skolen, foreldre-hjem samarbeid, arbeidsmiljøutvalg og foreldremiljøutvalg osv. PPT-OT blir gjerne en part i alvorlige saker.

PPT-OT kan kontaktes for konsultasjon og rådgivning/veiledning i slike saker.