IKT i barnehage og skole

Sist oppdatert: 22.11.16

Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.

 

Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for læring og utvikling, for aktiv deltakelse gjennom skoleløpet, i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Språk og begrep henger tett sammen med utviklingen av lesing og leseferdigheter, og barn starter med bruk av IKT i flere former tidlig (Udir.no læreplaner og rammeverk) 

Digitale ferdigheter er en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid allerede i barnehagen. Barn i småbarnsalderen utvikler seg gjennom ord og emner i lek, som er fremmende for språklig utvikling og som støttes gjennom den voksnes samarbeid.

 

Ferdighetsområder i digitale ferdigheter (Udir):

  • 'Tilegne og behandle' innebærer å kunne bruke ulike digitale verktøy, medier og ressurser til å søke etter, navigere i, so  rtere, kategorisere og tolke digital informasjon hensiktsmessig og kritisk.
  • 'Produsere og bearbeide' innebærer å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser til å sette sammen, gjenbruke, omforme og videreutvikle ulike digitale elementer til produkter, for eksempel sammensatte tekster.
  • 'Kommunisere' innebærer å kunne bruke digitale verktøy, ressurser og medier til å samarbeide i læringsprosesser, og til å presentere egen kunnskap og kompetanse til ulike mottakere.
  • 'Digital dømmekraft' innebærer å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser på en forsvarlig måte, og å ha et bevisst forhold til personvern og etisk bruk av Internett.

Utvikling av digitale ferdigheter innebærer å lære seg å bruke digitale verktøy, medier og ressurser. Videre innebærer det å benytte digitale verktøy, medier og ressurser til å tilegne seg faglig kunnskap og til å uttrykke egen kompetanse. I dette ligger det også en økende grad av selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale verktøy, medier og ressurser ut fra bruksområdet.

 

Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet

Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk. Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Derfor er digitale ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner. Dette gir muligheter for nye læringsstrategier, men stiller også økte krav til dømmekraft.