Hjelp til vurdering av fremskutt eller utsatt skolestart

Sist oppdatert: 06.01.17

Alle barn har rett og plikt til skolegang, og skal vanligvis starte på 1. klassetrinn det kalenderåret barnet fyller 6 år. Opplæringen skal være tilpasset barnets evner og forutsetninger og skal legge grunnlag for faglig og sosial mestring.

 

Retningslinjer for utsatt eller fremskutt skolestart

Opplæringslovens § 1-3. Den enkelte skole skal se til at alle barn får en så god skolestart som mulig, uavhengig av barnets individuelle forutsetninger. På dette grunnlaget anbefaler derfor Kongsberg kommune og Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) generelt at barn begynner på skolen det kalenderåret de fyller 6 år. I særlige tilfeller kan det søkes om utsatt eller fremskutt skolestart. En søknad om utsatt eller fremskutt skolestart innebærer at PPT foretar en utredning og utarbeider en sakkyndig vurdering.

Opplæringslovens §2.1, tredje ledd omtaler utsatt eller fremskutt skolestart:

”Grunnskuleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. Dersom det etter sakkunnig vurdering er tvil om barnet er komme tilstrekkeleg langt i utviklinga si til å starte i skolen, har barnet rett til å utsetje skolestarten eitt år dersom foreldra krev det. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykke frå foreldra kan kommunen i særlege tilfelle vedta å utsetje skolestarten eitt år. Dersom foreldra søkjer om det eller samtykkjer, kan kommunen etter sakkunnig vurdering la eit barn ta til på skolen eitt år før når det innan 1. april har fylt 5 år."

PPT har ansvaret for både å vurdere hvor langt barnet har kommet i sin utvikling, og denne vurderingen må ta utgangspunkt i det tilbudet som møter barnet når det begynner på skolen. I vurdering av skoletilbudet vil sentrale faktorer som blir vektlagt være skolens organisering, kompetanse, gruppestørrelse, elevsammensetning og fordeling av generelle styrkingstiltak på 1-4 trinn.

 

Utsatt skolestart

Utsatt skolestart innebærer at barnet starter på skolen året det fyller sju år. Vanlige momenter å vurdere er barnets modenhetsnivå, barnets språklige og kognitive nivå, om barnet sosialt tilpasser seg på en god måte eller andre særlige forhold som har innvirkning på barnets utvikling. Barn som kan kvalifisere til utsatt skolestart vil være:

• Barn som med ett ekstra år i barnehagen vurderes til å kunne klare seg uten spesialundervisning ved skolestart

• Barn som er født svært sent på året ( vanligvis november/desember)

Dersom foresatt vurderer å søke utsatt skolestart anbefales det at barnet uansett deltar i barnehagens førskolegruppe. Dette fordi barnet vil styrke sin utvikling frem mot skolestart gjennom deltakelse i organiserte førskoleaktiviteter.

Fordi skolen skal være tilpasset alle barn og kan tilby spesialundervisning til barn som trenger større grad av tilrettelegging, vil en del barn med særlige behov få en like god utvikling i skole som i barnehagen. Eksempler på barn som ikke vil være kvalifisert til utsatt skolestart er:

• Barn med store og varige funksjonshemninger og vansker

• Barn som vurderes å ha behov for spesialundervisning i store deler av opplæringstiden

 

Fremskutt skolestart

Fremskutt skolestart innebærer at barnet starter på skolen det året det fyller fem år. Et absolutt krav i loven er at barnet må fylle 5 år innen 1. april. Vanlige momenter å vurdere ved fremskutt skolestart er om barnet er sosialt moden, er språklig i god utvikling, har gode intellektuelle forutsetninger og i det hele tatt er klar for å begynne på skolen. Barnehagen bidrar ofte med viktig informasjon.

Det er viktig for PPT å kvalitetssikre en anbefaling om at barnet begynner på skolen ett år før tiden. Selv om barnet framstår som modent for skolestart fysisk, sosialt og intellektuelt, er det viktig å være klar over at dette ikke nødvendigvis henger sammen med skoleprestasjoner 5-10 år framover i tid når det faglige innholdet begynner å bli mer abstrakt og komplisert. Det er særlig grunn til å advare foreldre mot å være overambisiøse på barnas vegne, og tenke nøye igjennom hva det vil innebære å være ett år yngre enn de andre elevene i klassen, i hele barnets skole- og utdanningsløp.

 

 

 

Rutiner og saksgang for utsatt og fremskutt skolestart i Kongsberg kommune

Utsatt skolestart:

• Alle barn skal skrives inn på skolen det året de fyller 6 år, også i de tilfellene det er søkt utsatt skolestart.

• Foreldre som lurer på om det er riktig at barnet deres begynner på skolen det året det fyller 6 år, tar dette opp med pedagogisk personale i barnets barnehage.

• Dersom foreldrene, etter å ha rådført seg med barnehagen, ønsker utsatt skolestart, sendes søknad til Kongsberg kommune, Oppvekstkontoret, innen 10. desember året før skolestart. Oppvekstkontoret  ber PPT om å utarbeide en sakkyndig vurdering.

• PPT oppnevner en sakkyndig, som inviterer foreldrene til en samtale.

• PPT innhenter opplysninger fra barnets barnehage i form av pedagogisk rapport og relevant kartlegging. I tillegg innhenter PPT opplysninger om skoletilbudet i kommende 1. klasse på skolen barnet sokner til.

• PPT skriver sakkyndig vurdering innen 10. februar det året barnet fyller 6 år.

• Kongsberg kommune, Oppvekstkontoret fatter vedtak i saken innen 20. februar.*)

*) Opplæringsloven setter ingen tidsfrister for foreldrenes rett til å søke om utsatt skolestart. Tidsfristene som er beskrevet over gjelder dersom foreldrene skal ha mulighet for å søke barnehageplass innen fristen for hovedopptaket, som er 1. mars hvert år. Det vil til vanlig være et vilkår for å få innvilget utsatt skolestart at barnet går i barnehage det ekstra året.

Fremskutt skolestart:

• Kommunen kan la et barn begynne på skolen det året det fyller 5 år. Det er et vilkår at barnet skal være født innen 1. april og at fremskutt skolestart er tilrådd i sakkyndig vurdering fra PPT. Loven gir ingen rett til fremskutt skolestart, men kommunen skal holde seg innenfor alminnelige forvaltningsrettslige regler som blant annet setter forbud mot usaklig forskjellsbehandling.

• Søknad sendes til Kongsberg kommune, Oppvekstkontoret, som beskrevet over. Samme saksgang følges.

• For å sikre en rimelig tid til saksbehandling, bør søknad om fremskutt skolestart være hos Oppvekstkontoret innen 1. april.

 Oppdatert 2016