Brukermedvirkning og medbestemmelse, samarbeid med hjemmet

Sist oppdatert: 22.04.15

 

I henhold til opplæringsloven har man en individuell rett til brukermedvirkning når det gjelder utforming av tilbud om spesialundervisning:  § 5-4, tredje ledd : ”Tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er, formast ut i samarbeid med eleven og foreldra til eleven, og det skal leggjast stor vekt på deira syn.” Brukermedvirkning er altså lovpålagt.

Ressursgruppemøtet som PPT-OT organiserer, er med blikk på inkludering og medvirkning. Møtet er ment å fange opp barnestes/elevens og foreldrenes stemme. Ikke alle elever ønsker å delta på egen hånd, men de blir hørt via sine lærere og foreldre. i enkelte sammenhenger blir elever henvist til PPT-OT, og en legger da frem informasjon om prosessen som hvert enkelt barn/elev/voksen skal gjennom. PPT-OT foretar utredninger som er tilpasset problemstillingen, og observasjoner og samtaler fanger også opp brukerens stemme. Et særlig hensyn som tas med i vurderingen, er behovet for spesialundervisning og hvordan denne organiseres. F.eks er det slik at noen elever føler ubehag med å forlate timer. Andre elever ser frem til å få litt tid alene med lærer, eller i gruppe med andre elever og lærer. Noen foretrekker f.eks at hjelpen legges til rette i klasserommet. Felles er medvirkning og at den tiltakene gjelder skal bli hørt.

Elever og foreldre informeres om prosessen ved utredninger, og det tas hensyn til tanker og ønsker foreldre/elever har i forbindelse med opplevde utfordringer.

Barns medvirkning (før fylte 6 år). Rammeplanen for barnehager: ”Retten til å uttrykke seg gjelder alle barn, inkludert barn med funksjonshemninger (...) ”I en lydhør og respektfull holdning som samtidig er støttende i forhold til barns ikke-språklige/kroppslige/non-verbale uttrykksmåter, ligger inngangsporten til å vise respekt for barn som medmennesker.” Barns rett til medvirkning setter krav til voksenrollen. Voksne etterstreber å tilpasse seg det enkelte barns enkelte barns reaksjoner og innspill.

For videregående opplæring er det sentralt å skille mellom  samtykke og samarbeid. i VGS er det normal eleven selv som samtykker. i forbindelse med samarbeid vil det være sentralt at også foreldrene involveres, jf opplæringslovens § 5-4, inntil eleven fyller 18 år. For noen elever mangler viktige forutsetninger for å vurdere konsekvenser. Elever med vansker kan også ha hjelpeverger/foresatte som følger dem ut over 18 årsalderen.